Translate this page into English

Schweden, 23. März 1980 : Kernenergiepolitik (3 Linien)

Gebiet Schweden
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Kernenergiepolitik (3 Linien)
┗━ Fragemuster 4 Optionen als Alternativfrage
┗━ Abstimmungstyp Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis Linie 2 angenommen
┗━ Mehrheiten relative Mehrheit der gültigen Stimmen
Stimmberechtigte 6'321'165
Stimmbeteiligung 4'781'479 75,64%
Stimmen ausser Betracht 3'153
Gültige (= massgebende) Stimmen 4'778'326auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Linie 1 904'968 18,94%
┗━ Linie 2 1'869'344 39,12%
┗━ Linie 3 1'845'911 38,63%
┗━ Enthaltungen 157'103 3,29%
Medien Stimmzettel (Linien 1 bis 3 und leer)
Bemerkungen Da sich im Reichtag weder Regierung noch Opposition einig sind, wie die Zukunft der Kernkraft nach dem Unfall in Harrisburg vom aussehen soll, beschliesst er eine Volksabstimmung, die sechs Monate nach den Wahlen vom stattfinden soll.

Er stellt dabei drei "Linien" (Varianten) zur Auswahl. Da die Fragestellung unklar ist und keine Linie die absolute Mehrheit erhält, beschliesst der Reichstag, den Bau der angefangenen Kernkraftwerke zu vollenden, keine neuen zu bauen und die bestehenden bis 2010 stillzulegen.

Konsultatives Parlamentsplebiszit nach Kap. 8 Art. 4 der Verfassung. Leere Stimmen sind nicht ungültig.

  1. Linie 1 (Konservative, Industrie):
    Maximal 12 Atomkraftwerke in Betrieb nehmen, Stillegung offen
  2. Linie 2 (Sozialdemokraten, Liberale, Gewerkschaften):
    Maximal 12 Atomkraftwerke in Betrieb nehmen; innert 25 Jahren abbauen und durch andere Energiequellen ersetzen.
  3. Linie 3 (Kommunisten, Zentrumspartei):
    Stillegung der bestehenden Atomkraftewerke innerhalb von 10 Jahren.

Abstimmungstext:
"I Sverige finns nu sex kärnkraftsreaktorer i drift. Ytterligare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete. Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen skall hållas den 23 mars 1980. Omröstningen gäller tre olika förslag.
Under följde de olika förslagen:
Linje 1. Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.
Linje 2. Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.
Energihushållningen bedrivs kraftfullt och stimuleras ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas. Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl.a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse. Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning.
Miljö- och säkerhetsförbättrande åtgärder vid kärnkraftverken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs för varje reaktor. För medborgarnas insyn tillsätts vid varje kärnkraftverk en säkerhetskommitté med lokal förankring.
Elproduktion genom olje- och kondenskraftverk undviks.
Samhället ska ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattekraftproduktionen indrages genom beskattning.
Linje 3. NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio år. En hushållningsplan för minskat oljeberoende genomförs på grundval av: fortsatt och intensifierad energibesparing; kraftigt ökad satsning på förnybara energikällor. Reaktorerna i drift underkastas skärpta säkerhetskrav. Icke laddade reaktorer tas aldrig i drift. Uranbrytning tillåts inte i vårt land. Om pågående eller kommande säkerhetsanalyser så kräver, innebär detta förslag självfallet att omedelbar avstängning skall ske. Arbetet mot kärnvapenspridning och atomvapen ska intensifieras. Ingen upparbetning tillåts och export av reaktorer och reaktorteknologi upphör. Sysselsättning ökas genom alternativ energiproduktion, effektivare energihushållning samt ökad förädling av råvaror."

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung